Biuro rachunkowe

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Pozostałe usługi

 •  Sporządzenie korekty deklaracji w związku ze spóźnionym dostarczeniem dokumentów, bądź dostarczeniem dokumentów niekompletnych bądź nieprawidłowo sporządzonych
 •  Pomoc przy założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej
 •  Sporządzenie rozliczenia rocznego jednej osoby zatrudnionej przez przedsiębiorcę bądź świadczącej na rzecz przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowy prawa cywilnego
 •  Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego przedsiębiorcy o dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bez ulg
 •  Sporządzenie wniosku o wydane zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami do urzędu skarbowego
 •  Sporządzenie sprawozdania dla celów GUS min. DG-1, F01, SP itp.
 •  Sporządzenie formularza CEIDG-1 w celu aktualizacji wpisu przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 •  Sporządzenie indywidualnego rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – PIT-37, PIT38, PIT-39
 •  Sporządzenie aktualizacji rejestracyjnej VAT-R
 •  Reprezentowanie Klienta przed organami administracji skarbowej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 •  Sporządzanie sprawozdania finansowego w skład którego wchodzą: (wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia, bilans, rzis, RPP, ZZWK)
 •  Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych sprawozdań: bilans, rzis
 •  Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych zestawień należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług: terminowych, przeterminowanych, struktur wiekowych należności i zobowiązań
 •  Sporządzenie deklaracji VAT-REF – Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
 •  Generowanie struktur JPK na żądanie organów podatkowych
  – JPK_PKPiR – Zawiera wszystkie informacje znajdujące się w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów
  – JPK_EWP – Raportuje wszystkie transakcje zawarte w Ewidencji Przychodów
  – JPK_KR – Przedstawia informacje dotyczące zestawienia obrotów i sald, a także dziennika księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Dzięki JPK-KR urząd skarbowy ma pełny wgląd w ewidencję wszystkich transakcji
 • Możliwość skorzystania z aplikacji SALDEO Biura Rachunkowego SRW w celu wystawiania faktur VAT sprzedaży i generowania JPK-FA na żądanie organów podatkowych

KONTAKT

Skontaktuj się z nami